fd

بررسي عوامل مؤثر بر نوآوري سازماني در ميان مديران

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

تحقيق حاضر با هدف كلي عوامل موثر بر نوآوري سازماني در شركت مخابرات استان اصفهان به روش پيمايشي انجام شده است. براي رسيدن به هدف مذكور اطلاعاتي از يك  نمونه ۱۰۸ نفري با ۸/۰ آلفاي كرونباخ به روش ميداني از مديران شركت مخابرات استان  اصفهان، فرضياتي به آزمون گذاشته شد كه با استفاده از نرم افزارهای آماري spss  و Amos Graphic به تحلیل داده ها و اطلاعات پرداخته شد كه تمام فرضيات تحقيق با ضريب اطمينان ۹۵ درصد تأييد شدند. نتايج مربوط به تحليل عاملي تأييدي نشان مي دهد كه بيشترينضريب همبستگي بين مولفه “فرهنگ سازماني” و “باور به وجود پاداش” با ضريب همبستگي ۰/۷۷ است. به عبارت ديگر، روابط همبستگي بين اين متغيرها داراي رابطة معني داري است. همچنين، كمترين ضريب همبستگي بين مولفه هاي “وضعيت مالی سازمان ” و “ساختار سازماني” با مقدار ضريب همبستگي۰/۲۴-  مشاهده مي شود. به طور كلي مي توان گفت، اين ضرايب نشان دهنده روايي همگرايي مقياس نوآوري در سازمان هستند و احتمال برآورد درست از يك نمونه بزرگتر براي اين فرض را دارا هستند.دانلود مقاله

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.