آموزش و توانمندسازی

توانمند سازی در راستای خویش فرمایی و پرورش تفکر نوآورانه

درآمدزایی بنگاه های اقتصادی

توجه ویژه به ارزیابی سطح نوآوری بنگاه جهت درآمدزایی بیشتر

مشاوره توسعه کسب و کار

ارایه مشاوره در جهت برون رفت از وضعیت موجود

مشاوره راهبردی

برنامه ریزی و هدف گذاری در حوزه کسب و کار خویش فرمایی

هر خانه یک کارخانه

طرح های ملی


شبکه کارآفرینان نوآور

ویژه کسب و کارهای مهارتی

شبکه مراکز خدمات نوآوری

ویژه هنر جویان، دانشجویان و فارغ التحصیلان

شبکه مراکز خدمات نوآوری

ویژه بنگاه های اقتصادی

 
  • همکاران
  • همکاران
  • همکاران
  • همکاران
  • همکاران
  • همکاران
  • همکاران
  • همکاران